+20 años con

Información y servicios de CEFP Nuria-Acadèmia Núria-Escoles Núria

  • Centre de formació professional concertat. Cicles formatius de grau mitja i superior
  • Proves d´accés a grau superior.
  • Mès de 50 anys formant !!!!!

Actividades

  • COLEGIOS PRIVADOS Y CONCERTADOS

Quiénes somos y qué hacemos

El CEFP Núria és un centre de titularitat privada, concertat per la Generalitat de Catalunya, i dedicat a l'ensenyament des dels anys 60. Actualment impartim CICLES FORMATIUS de Grau Mitjà i Superior, Proves d´Accés a Cicles Formatius de Grau Superior i altres cursos a mida i estandaritzats en els àmbits de l'administració, comerç, màrqueting, educació, informàtica, desenvolupament web i sanitat.

Objectius
Formar tècnics i professionals, i alhora, proporcionar als alumnes uns coneixements teòrics i pràctics que els permetin adaptar-se i integrar-se a qualsevol tipus d'organització per arribar a assolir èxits personals i professionals.

Experiència
El Centre parteix d'una visió organitzativa i educativa que es fonamenta en la qualitat pedagògica, fruit de molts anys d'experiència, contrastada amb la revisió de les necessitats actuals dels alumnes i de l'entorn socio-laboral que ens envolta.

Aquesta qualitat ens ve donada per un equip de professorat de formació universitària (llicenciats, diplomats, enginyers superiors i tècnics) i una acreditada experiència docent que dinamitzen el Centre i realitzen un esforç constant per assolir una millora permanent en els nostres sistemes pedagògics i en els resultats finals que es desitgen pels alumnes.

Elements bàsics que potenciem
L'avaluació continuada, el seguiment de l'alumne/a, l'orientació, la potenciació i la capacitació, tant a nivell individual com del grup.Com ensenyem
L'ensenyament i l'organització del Centre
Ensenyament
La nostra metodologia educativa té per objecte que l'alumne assoleixi les competències concretes (personals, socials i professionals) de l'ofici que representa l'ensenyament que està cursant.
L'avaluació de l'alumne és continua al llarg del curs i té en compte l'assoliment de les competències del Cicle Formatiu al llarg de l'evolució de l'alumne.
La formació es realitza amb metodologies que permentin l'assimilació i consolidació dels aprenentatges, coordinant i intercalant teoria, pràctica, assaig, correcció, simulació i l'execució final.
La ideari del Centre a nivell pedagògic, es fonamenta en tres horitzonts estratègics:
Horitzó escolar:
Imprescindible per l'adquisició i assimilació dels continguts del pla d'estudis que segueix l'alumne.
Horitzó professional:
Necessari per facilitar l'alumne/a una adequada capacitació i posteriorment la incorporació al món laboral.
Horitzó personal:
Molt necessari per dur a terme la integració al món social i laboral que ens envolta.
Organització del centre
Els Cicles Formatius s'insereixen en el funcionament global de l'escola a través d'un claustre únic per a tot el cicle, d'un equip de direcció específic de cicle i del Consell Escolar.
El claustre de professors és un equip qualificat que assumeix col·lectivament tots els objectius educatius programats. El professorat s'organitza en Departaments per coordinar el treball a realitzar en diverses àrees. L' equip directiu i el Consell Escolar garanteixen la coherència dels continguts i metodologies durant tot el procés educatiu.
Els processos organitzatius estan validats anualment mitjançant l'auditoria interna i externa que estableix la NORMA ISO 9001-2008
Línea Pedagògica
La línea pedagògica que seguim
Basem el procés educatiu en tres punts que creiem fonamentals:
L'acció tutorial
Seguiment individual i de grup del procés d'aprenentatge dels alumnes.
Orientació escolar personal i professional. Atenció psicopedagògica.
Foment d'actituds de respecte, tolerància i valors.
Tècniques de treball i estudi incorporades a les programacions de les diverses matèries. Cooperació amb les famílies. Control d´absentisme i seguiment de l´assistència al centre.
L'ensenyament relacionat amb l´entorn social
Desenvolupament d´activitats relacionades amb els valors (solidaritat, tolerància, cooperació).

0  opiniones de la comunidad


Cargando comentarios. Espere, por favor.